Vánoční přání

          Situace na pražském magistrátu ke konci roku 2015 se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl mezi službou veřejnosti a vládou nejsou schopni rozeznat.

          I mezi zastupiteli jsou lidé čestní, třebaže mnohdy pomýlení. Na ty je možné se obracet. Občan může podávat své podněty písemně či slovně přímo na zasedání zastupitelů. Je nutno se před zasedáním zastupitelstva písemně přihlásit a vyčkat výzvy.

          Politické hnutí SNOP má, na rozdíl od vedení magistrátu, odvahu rozsvítit vánoční stromečky veřejně. Což také na zasedání zastupitelů učinilo.

          Naše žádosti k projednání jsme 17. 12. 2015 přednesli jako vánoční přání.

          Petr Kučera vyzval zastupitele k projednání omezení změn územního plánu na nezbytné výjimky a pokud by se projednávaly, pak pod dohledem veřejnosti. Dále pak k projednání změny funkční plochy na pozemku č.k. 1236/1 v k.ú. Stodůlky z obytné na zeleň.

          Starosta Jiří Štyler vyzval zastupitele k projednání návrhu, aby starostové městských částí měli status obdobný pražského zastupitele. Je absurdní, aby starostové, kteří zastupují desítky tisíc občanů svých městských části, měli na zasedání zastupitelstva méně práv, než ti, kteří zastupují jakési partaje o jejichž charakteru už občané bohužel ztratili veškeré iluze.

          Dále byli zastupitelé vyzváni k zastavení tvorby Pražských developerských stavebních předpisů a k přípravě nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem.

          Protože developerské řádění a parazitování na městské infrastruktuře dospělo tak daleko, že například velká oblast na jihovýchodě města zásobovaná z vodojemu Kozinec již má vážné potíže s připojováním na vodovodní potrubí, byli zastupitelé vyzváni, aby učinili urychlené kroky k nápravě.

          Přání by bylo možno vyslovit mnohem více. Nechme ale něco na Nový rok. Zatím jsme přání uzavřeli přáním zdraví a úspěchů do nového roku všem čestným zastupitelům. Totéž přejeme i našim čtenářům.

Jan Majer

SNOP 

petice : Nechceme zahušťování Prahy

text petice zde 

více také zde 

určeno zejména pro :

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Karla Šlechtová

ministryně

 

 

Magistrát hl. m. Prahy

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

primátorka

 

 

 

                                                                                                                      Praha. 5.1. 2015

 

Vážená paní ministryně,

vážená paní primátorko,

 

            pražská občanská sdružení a spolky, které mají v předmětu činnosti ochranu přírody a krajiny, a které po dlouhá léta bojují proti bezhlavému zbetonovávání Prahy, s obavami a nelibostí sledují nový vývoj územního plánu hl. m. Prahy a tvorbu takzvaných Pražských stavebních předpisů v rukách nových pražských radních a zastupitelů.

Občané Prahy v posledních komunálních volbách odmítli zbetonovávání Prahy a odmítli i developersko – politická uskupení. Občané tedy volbami odmítli připravovaný Metropolitní plán s bezbřehou možností zahušťování Prahy a také odmítli nástroj k zahušťování Prahy, tedy Pražské stavební předpisy.

            Očekávali jsme, že se, po neblahé éře primátorů Svobody a Hudečka, kteří se vyhlašováním programu zahušťování Prahy přihlásili k developerským zájmům, nové vedení Prahy zásadně distancuje od všech pokračovatelů developersko – mafiánského prostředí bémovské éry.

Nestalo se tak.

 

Pražské stavební předpisy

Nové kroky vedení magistrátu zejména radního PhDr. Matěje Stropnického, který chce zřejmě uhájit Pražské stavební předpisy za každou cenu, nebo alespoň na 200 dní, nás opět naplňují obavami o budoucnost Prahy. Vítáme rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj na podivné požadavky magistrátu hl. m. Prahy nepřistupovat a řídit se zákonem. Náměstek Stropnický také vůbec neuvažuje o projednání vyhlášky se spolky a občany Prahy. Minulé vedení také se spolky nehodlalo spolupracovat; na naše náměty k doplnění Pražských stavebních předpisů zaslané magistrátu naším spolkem dne 17. 2. 2014 nikdo neodpověděl.

            Pokud se týká Pražských stavebních předpisů, jsme přesvědčeni, že jejich zneplatněním a náhradou celostátně platnými předpisy, nedojde k žádnému chaosu, jak se věc snaží presentovat zástupci magistrátu. Naopak dojde k nápravě dosavadních pokřivených, a životní podmínky obyvatel hlavního města poškozujících, praktik.

            Konkrétně uvádíme k PSP m.j.: jak celostátně platná ČSN 73 5110 Projektování místních komunikací tak OTTP 26/1999 Sb. i nové PSP uvádí základní počty stání. ČSN tyto základní počty stání povyšuje lokálním koeficientem automobilizace, který v Praze nyní činí asi 1,5. Lokální pražské předpisy základní počty stání dokonce snižují. Tím vzniká paradox, že v Praze, kde je automobilizace nejvyšší, je vyžadováno nejméně parkovacích stání, asi o 50 % méně oproti zbytku republiky. Domy se staví na životnost asi 50 let, automobilizace stoupá. Tím jsou příštím generacím vytvářeny velké problémy. V Praze je nyní asi 550 aut na 1000 obyvatel. Pokud zohledníme dosavadní vývoj a životnost nyní stavěných domů, obdržíme minimální návrhový počet parkovacích stání asi 600 osobních aut na 1000 obyvatel. Nyní staví developeři cca 400 stání na 1000 obyvatel. Zbytek je doplňován z veřejných rozpočtů pod tlakem stávajících obyvatel. Obdobně jako počty stání musí být řešena doprava, školství, zeleň a další atributy moderního města.

            Vyhláška 26/1999 Sb. MHMP byla psána pro developery. Nové Pražské stavební předpisy byly napsány již přímo developery, kteří si pro tento účel v Praze založili novou organizaci zvanou Institut plánování a rozvoje Prahy. Výstupy vycházející z této instituce tomuto smutnému faktu odpovídají.

 

Metropolitní plán

Takzvaný Metropolitní plán směřuje k zamlžení koncepce výstavby tak, aby bylo možné stavět cokoli kdekoli.

            Ohledně náhrady stávajícího územního plánu hl. m. Prahy Vás, paní ministryně, a paní primátorko žádáme, abyste dohlédly, aby nový plán byl tvořen v souladu se stavebním zákonem. Aby při jeho přípravě byly řádně vypořádány připomínky občanů, spolků a zástupců veřejnosti podle stavebního zákona, které byly v roce 2010 řádně pražskému magistrátu doručeny a dosud nevypořádány; tak, jak o tom hovoří mnoho výroků Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. Dopady územního plánu musí být konkretizovány pro jednotlivé městské části a občané byli před připomínkovým řízením včas a srozumitelně informováni, a aby byly řádně projednány statisíce námitek od občanů, spolků a zástupců veřejnosti podané v roce 2010. Dosavadní připomínková řízení byla fraškami hranými pro vybrané diváky.

            Též bychom uvítali, aby Ministerstvo pro místní rozvoj dohlédlo, aby změny a úpravy územního plánu, které jsou nyní na magistrátu pečeny jako housky u Odkolka, prakticky mimo dohled a kontrolu veřejnosti, byly řádně projednávány s veřejností podle stavebního zákona a v souladu se související judikaturou.

 

            Naší dlouholetou praxí jsme došli k nezvratnému přesvědčení, že v Praze je rozklad pravidel pro výstavbu velmi pokročilý, a že si naše dosud krásné hlavní město radikální nápravu zaslouží.

Vážená paní primátorko, žádáme o transparentní odstranění korupčních sítí na magistrátě, a to zejména v oblasti výstavby a územního plánování.

 

Vážená paní ministryně, dosavadní kroky Vašeho ministerstva týkající se Pražských stavebních předpisů nás naplňují nadějí, že ještě lze do stavební činnosti v Praze vnést pořádek. Domníváme se, že tímto Vaším přístupem zastáváte veřejný zájem a podporujete statisíce občanů, kterým záleží na rozumně udržitelném rozvoji Prahy, v protikladu k zájmům developerů.

Pražské stavební předpisy žádáme zrušit a nové nevytvářet.

Jsme připraveni se účastnit na tvorbě všech předpisů, které ovlivňují výstavbu v Praze
a seznámit Vás s našimi mnohaletými poznatky.

 

 

S pozdravem

JUDr. Ing. Petr Kučera,                                                          Ing. Jiří Štyler

jednatel                                                                                   starosta MČ Praha 11

Spolek občanských sdružení                                                 Hnutí pro Prahu 11,

Jihozápadního města, z.s.                                                     spolupracující o.s. Prahy 11

 

 

přihlašuji se k obsahu otevřeného dopisu                 „Nechceme zahušťování Prahy“ :

Sdružení nezávislých občanů Prahy, politické hnutí

Občanské sdružení Bellušova ulice

Motolský ordovik, z.s.,

Stodůlky Háje, občanské sdružení,

Občané pro Prahu 5, občanské sdružení

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM DO ZASTUPITELSTVA PRAHY  2014

 

Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP - Praha

sdružení politického hnutí a nezávislých občanů

NEVOLTE POLITIKY - VOLTE SOUSEDY  !

 Budeme pracovat pro Vás a s Vámi. Společně se vrátíme ke kořenům politiky v tom správném slova smyslu.   Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP - Praha posílí informovanost a zapojí veřejnost do rozhodování.

Občanská sdružení a spolky jdou do voleb, aby prosadili své vize.

Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP - Praha bude usilovat o lepší osud Prahy bez ohledu na výsledek voleb. O tom jsme vás, my, spolky a občanská sdružení již přesvědčili.

Dlouhodobě udržitelný rozvoj totiž není možný bez zpřetrhání korupčních a klientelistických vazeb.

Organizovaný propletenec politiků, lobbistů a podnikatelů vyrval bez zbytečného rozruchu z Prahy již téměř vše, co se dalo. Městské pozemky končí v rukách neprůhledných společností. Městské akciovky slouží jako krmelce. Musíme bojovat proti bezkoncepčnímu zahuštění Prahy, aby naše děti nevyrůstaly v betonu !

Co chceme prosazovat?

 • Vytvoření regulačních plánů, které usměrní přehnané záměry developerů.
 • Zveřejnění smluv uzavřených za poslední dvě volební období, forenzní audit všech podezřelých smluv.
 • Hospodárné nakládání s obecním majetkem, pokud nějaký ještě zbývá, vyrovnané hospodaření.
 • Okamžité zrušení výstavby na parkovištích či ve veřejné zeleni, zvýšení ploch zeleně.
 • Podporu místních podnikatelských aktivit vytvářejících pracovní místa.
 • Podporu neziskového sektoru a dobrovolnictví, podpoříme spolky.
 • Regulační plány předáme do pravomoci městských částí a jejich obyvatel.

Co je pro nás samozřejmé?

 • Péče o svěřený majetek.
 • Více školek a hřišť pro naše děti.
 • Rozvoj veřejných služeb (kultura, sport, volný čas, sociální a zdravotní služby, ap.).
 • Ochrana zeleně, veřejného prostranství a celého životního prostředí.
 • Zajištění bezpečí (městská policie v ulicích bez politického vlivu, preventivní programy, ap.).
 • Podpora sociálně slabých, seniorů a zdravotně postižených osob.

Co nepřipustíme !

 • Korupci a klientelistické vazby, kmotrovskou politiku.
 • Přebujelou výstavbu a zahušťování výstavby.
 • Nadměrnou dopravní zátěž.
 • Tranzitní kamionovou dopravu přes Prahu.

  Životní prostředí

 • Okamžité zrušení výstavby na parkovištích či ve veřejné zeleni, zvýšení ploch zeleně.
 • Vytvoření regulačních plánů, které usměrní přehnané záměry developerů.
 • Regulační plány předáme do pravomoci městských částí a jejich obyvatel.
 • Zastavíme přebujelou výstavbu a zahušťování Prahy .
 • Omezíme nadměrnou dopravní zátěž.
 • Vyloučíme tranzitní kamionovou dopravu přes Prahu.

Sociální vztahy

 • Podpoříme místní podnikatelské aktivity vytvářející pracovní místa.
 • Podpoříme neziskový sektor a dobrovolnictví.
 • Podpoříme rozvoj veřejných služeb (kultura, sport, volný čas, sociální a zdravotní služby).
 • Zajistíme bezpečí (městská policie v ulicích bez politického vlivu, preventivní programy).
 • Podpoříme sociálně slabé, seniory a zdravotně postižené osoby.

Pryč s kmotrovskou politikou !

 • Zastavíme korupci a rozbijeme klientelistické vazby. 

 Bráníme svůj domov, máme rádi Prahu, jsme Pražáci.

VOLTE SOUSEDY  !

 

Kontakt

snop-praha

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.